Effata – Ga open!

Preek 23ste zondag door het jaar B

Woorden die genezen

 1. Woorden zijn krachtig

Toen ik het kleine verhaaltje dat wij vandaag als eerste lezing hoorden afgelopen dinsdag bij ons in het avondgebed hoorde, viel mij weer een gebeurtenis binnen. Ik was begeleider van een kleine gezinsgroep. Het was een prachtige zomeravond en wij waren met onze groep aan het barbecueën. En natuurlijk was er ook een kampvuur in het midden van de groep. De kinderen speelden rond het kampvuur. De avond kwam en het werd langzaam donker.

Dan ontdekte een kleine jongen dat je prachtige figuren tegen de donkere achtergrond van het bos kan tekenen als je met een smeulende tak uit het vuur door de lucht heen en weer wuift.

En dan gebeurde dat wat altijd gebeurt als kinderen met vuur spelen. De smeulende tak raakte de knie van de kleine jongen en er was plotseling een lelijke brandwonde. De jongen schreeuwde. Ik ben altijd verrast hoe luid kleine kinderen kunnen schreeuwen. De jongen was maar half zo zwaar als mijn grote luidspreker maar schreeuwd twee keer zo luid.

Maar dan gebeurde iets wat mij vandaag nog verrast: De moeder van de kleine jongen knuffelde hem, blies op de bandwonde en zei: “Rustig maar alles komt goed!” en de kleine jongen stopte met wenen en schreeuwen. Ik was verrast. De brandwonde was nog steeds te zien maar blijkbaar hadden de woorden van de moeder de kracht om de pijn te stoppen.

 1. Woorden die genezen

Ik denk dat iedere moeder zo´n verhaal kan vertellen. Voor mij is dat een aanwijzing hoe krachtig onze woorden kunnen zijn.

Als wij al in ons gewone leven iets van de kracht van woorden zien, dan is het toch ook mogelijk dat Jezus met de kracht van zijn woord “Effata” een doofstomme mens geneest. Maar wat is precies deze kracht? Bij de kleine jongen en de moeder kun je het zien: Het zijn geen magische woorden die de moeder spreekt maar het is de sterke relatie van moeder en kind die de pijn geneest. De jongen vertrouwt op zijn moeder dat alles weer goed wordt, dat alles niet zo erg is. Heeft de moeder in zijn hele leven niet altijd het beste voor hem gedaan? Dat zal ze nu ook doen. En zo heeft de pijn geen kracht meer.

Maar hoe is dat bij Jezus? Ook hier is er een relatie die eigenlijk de kracht geeft dat Jezus kan genezen. Het is niet Jezus die geneest maar Gods geest die in hem is. En de aanwezige Joden herinneren zich meteen de profeet Jesaja die ook de doofstomme zo genas. En ook Jesaja deed dat met de kracht van God.

Buiten zichzelf van verbazing riepen de mensen uit: “Hij heeft alles welgedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken.

Hier is een nieuwe profeet. Hier is een nieuwe boodschapper die God ons gestuurd heeft. Gods kracht is in hem.

 1. Woorden die genezen – ook voor ons

De twee verhalen van vandaag maken ons attent dat ook wij met onze woorden, met onze taal kunnen genezen of ook pijn kunnen doen. En daarom is het belangrijk welke woorden en welke taal wij spreken. Wat wil ik met mijn woorden bereiken?

De laatste dagen is er een discussie aan de gang over discriminerende taal. In Duitsland staat de stad Chemnitz voor een taal die andere mensen pijn doet. En zoals wij in Duitsland zien: Het blijft niet bij taal. Er is al een dode gevallen. Maar ook hier in Vlaanderen is er een discussie aan de gang over discriminerende en racistische taal op de sociale media van de groep “Schild en vrienden”.

Welke taal spreek ik? Wat wil ik bereiken? Welke kracht wil ik over andere mensen brengen?

Ik was vrijdag bij een ziekenzalving van een demente oude vrouw. Ik was niet zeker of ze mij heeft waargenomen. Maar toen de pastorale werkster zacht tot haar sprak, glimlachte de oude vrouw plotseling. Dat is geleefde relatie. Dat is echte verlossing. Ik wens dat onze taal vrede en een glimlach brengt. Amen.

Integrale ecologie

IMG_2506

22ste zondag door het jaar B, Scheppingszondag, 01 september 2018, SA SB

 1. Koosjer koken

Ik kook graag. Ik ben niet de beste kok maar koken ontspant mij. Maar ik zal niet graag koosjer koken zoals dat in de Joodse keuken gebeurt. Dat zal voor mij veel te gecompliceerd zijn.

Op de achtergrond van het evangelie vandaag staat de Joodse koosjere keuken. Jezus discuteert met Farizeeën en Schriftgeleerden over kwesties rond de cultuur van het correcte eten.

Het gaat hier niet enkel om kwesties over hygiëne maar het gaat om fundamentelere kwesties: God schonk al de wetten die in de Thora staan en ook de wetten die in de traditie overgeleverd zijn aan de mensen zodat het goed gaat met de mensen. Het volgen van deze wetten is een garantie voor het welzijn van het Joodse volk. God toont zo zijn liefde voor zijn volk.

Dus, het verwijt van de Farizeeën en Schriftgeleerden tegenover Jezus en zijn leerlingen is: Als jij en je leerlingen de goddelijke wetten niet onderhouden, gaat het met ons volk niet zo goed. Jij zult zo de wraak van God op ons kunnen overbrengen. Wij moderne christenen kunnen dat niet meer verstaan omdat hygiëne vandaag niets met religie te maken heeft.

 1. Integrale ecologie

En toch is de gedachte ook voor ons niet helemaal vreemd. Wij kennen deze gedachten op een ander manier.

Wij moderne mensen zijn van de gedachte doordrongen dat alles met elkaar in verband staat. Onze hele wereld is één groot netwerk. Als ik dit netwerk aan de ene kant beïnvloed, heeft dat consequenties voor het hele netwerk. “Netwerk” is het paradigma of wereldbeeld van onze tijd. Alles is netwerken. Onze paus Franciscus noemt dat in zijn encycliek “Laudato Si” “integrale ecologie”:

Encycliek Laudato Si: I – Ecologie van milieu, economie en maatschappij

138

De ecologie bestudeert de relaties tussen de levende organismen en het milieu waarin zij zich ontwikkelen. Zij vereist ook stil te blijven staan om na te denken en te discussiëren over de voorwaarden van leven en overleven van een maatschappij en daarbij de eerlijkheid te hebben modellen voor ontwikkeling, productie en consumptie ter discussie te stellen. Het is niet overbodig nogmaals met klem naar voren te brengen dat alles met elkaar in verband staat. Tijd en ruimte zijn onderling niet onafhankelijk en evenmin kunnen atomen en subatomaire deeltjes los van elkaar gezien worden. Zoals de verschillende – fysieke, chemische en biologische – componenten van de planeet met elkaar in relatie staan, zo vormen ook de levende soorten een net dat wij nooit definitief kennen en begrijpen. Een groot deel van onze genetische informatie wordt met veel levende wezens gedeeld. Daarom kan fragmentarische en geïsoleerde kennis een vorm van onwetendheid worden, als zij zich ertegen verzet te integreren in een bredere visie op de werkelijkheid.

139

Wanneer wij het hebben over “milieu”, verwijzen wij ook naar een bijzondere relatie: die tussen de natuur en de maatschappij die haar bewoont. Dit verhindert ons de natuur te beschouwen als iets dat van los van ons staat, of als een pure omlijsting van ons leven. Wij zijn hierin opgenomen, wij zijn een deel ervan en wij zijn ermee verweven. De redenen waarom een plaats wordt vervuild, vragen om een analyse van het functioneren van de maatschappij, haar economie, haar gedrag, de manieren waarop zij de werkelijkheid begrijpt. Gegeven de omvang van de veranderingen, is het niet meer mogelijk een specifiek en onafhankelijk antwoord op ieder gedeelte van het probleem te vinden. Het is fundamenteel integrale oplossingen te zoeken die met de interacties van de natuurlijke systemen onderling en met de maatschappelijke systemen rekening houden.

 1. Scheppingszondag

Wij vieren vandaag de jaarlijkse Scheppingszondag. Dat is een initiatief die de Paus van de orthodoxe kerk heeft overgenomen en die ook met andere kerken afgesproken is.

En misschien is het vooral deze gedachte die vandaag centraal staat: Niets wat wij doen staat voor zichzelf, is geïsoleerd. Alles staat met elkaar in verband.

Jezus weet dat: Bijzonder wat uit ons hart komt, van binnen, beïnvloed ons samenleven:

`Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.’

Het initiatief “ecokerk” toont ons vandaag dat het hier niet alleen om een algemeen moreel appel gaat. De hele kwestie is veel concreter.

Het begint bijvoorbeeld hiermee dat ik groenten en eten uit de streek koop omdat het voor het milieu beter is. “Kies lokaal!” is de leuze. Wij zijn daarmee dus weer bij ons startpunt beland: Eten koken!

Met Jezus ben ik ervan overtuigd: Als ik in mijn hart de liefde van God voel, als ik dus een goede relatie met God heb dan ontdek ik ook de wetten en mogelijkheden om deze wereld tot een paradijs te maken in alles wat ik doe. Amen.

è Links:

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000&id=10227

https://www.netrv.be/ecokerk

 

 

 

Kiezen voor Jezus

Preek 26 augustus 2018, 21ste zondag door het jaar B

 1. Provoceren

Wij hebben vorige zondag gezien hoe Jezus de mensen met zijn broodrede provoceert. Sommige dachten zelf dat hij tot kannibalisme oproept.

Vandaag zien wij in het evangelie de consequenties hiervan: De mensen lopen massaal van Jezus weg. Ze zijn ontgoocheld.

Ik geloof dat Jezus bewust provoceert. Er zijn nog altijd vele van zijn toehoorders die door zijn wonderdaden zijn aangetrokken, in het  bijzonder door zijn broodvermenigvuldiging. Maar deze mensen zien vooral de sensatie van het wonder. Jezus wil meer diepgang. Hij gelooft dat zijn Vader, God, zijn ware aanhangers direct geïnspireerd heeft. En om deze ware leerlingen te ontdekken, provoceert Hij zijn toehoorders om het kaf van het koren te scheiden. Dat God zijn profeten en andere gelovige op de proef stelt, zoals Abraham bijv., is in het Jodendom een oude gedachte. Zijn toehoorders zullen zo worden geprovoceerd om bewust voor Jezus te kiezen of niet. En wij zien dat dit kiezen bij zijn apostelen lukt.

 1. Kiezen

En waaraan kan je zien dat de apostelen voor Jezus hebben gekozen? Je hoort het van Petrus in zijn rol als de spreker van de apostelen: “Maar Heer, naar wie zouden we gaan?

In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker dat U de Heilige van God bent.”

Maar er is nog een tweede kenmerk dat aantoont dat de apostelen voor Jezus hebben gekozen. Jezus vraagt direct hierna: “Jullie willen toch niet óók weggaan?”

De 12 apostelen blijven bij Jezus. Zij zijn consequent en stellen hun hele leven voor Hem op de kop. En dit kenmerk is in het Johannes’ evangelie nog veel belangrijker.

Dat brengt mij in onze tijd nu, 2000 jaar later.

Ik denk dat wij vandaag niet meer op die manier kiezen. Vele willen graag kiezen, maar ze willen ook alle mogelijkheden, alle opties open houden. Je ziet het bij alle keuzes voor het leven: huwelijk, priesterwijding, kloostergeloften of religieuze geloften of het werk dat ik doe…

“Natuurlijk wil ik deze vrouw huwen. Maar tot dat de dood ons scheidt? Is dat niet een beetje lang? Wat is als ik op een ander vrouw verliefd word?”

Jezus wil van ons een keuze voor het leven die ook consequenties heeft. Zoals God consequent in het doopsel voor ons mensen kiest, zo verwacht Hij ook dat wij consequent voor Hem kiezen. Ben ik daartoe bereid?

Hier nog een klein gedichtje dat ik op het internet vond (https://www.1001gedichten.nl/gedichten/42535/keuzes_maken/)

Keuzes maken

Keuzes maken,

iedere keer maar weer,

elke dag opnieuw,

nooit stopt het,

wat is nou de goede keus,

bestaat dat eigenlijk wel?!

 

Ik weet niet wie te kiezen,

ze zijn allebei zo leuk!

Wat moet ik doen?

Kan iemand me helpen,

of moet ik het alleen doen?

 

Mensen maken fouten,

fouten gemaakt door de verkeerde keuzes,

ik weet niet wat te doen,

ik ben zo bang,

bang dat ik de verkeerde keuze ga maken!

 

Kiezen is niet gemakkelijk,

zeker niet in de liefde,

ik kan het weten …

 

Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees

 

Brotlandschaft Sieger KöderPreek 19 augustus 2018, 20ste zondag door het jaar B

 1. Kannibalisme?

Ik denk niet dat Jezus deze preek zo heeft gehouden als wij dat vandaag in het evangelie van Johannes hoorden. “Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees” klinkt te zeer naar een sacramentele bewerking van de evangelist. En zelfs in het evangelie zoals wij dat vandaag hoorden, bekritiseren de Joden nog deze preek: Toen ontstond er onder de Joden een discussie: `Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’

De toehoorders van Jezus begrijpen deze woorden als een aankondiging van kannibalisme. Dat is voor Joden een wandaad en dus onaanvaardbaar. Had Jezus werkelijk zo iets op die manier gezegd, was hij waarschijnlijk onmiddellijk gestenigd.

 1. Sarx – vlees

Waarom schrijft de evangelist Johannes de preek van Jezus op die manier op?

Het belangrijkste woord in deze preek is het Griekse woord “sarx” wat “vlees” betekent.

Johannes herinnert daarmee aan het begin van zijn evangelie: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Jezus is dus het vlees geworden Woord van God. Naar hem luisteren, in hem geloven, is in God zelf geloven.

Johannes gebruikt een techniek die wij vandaag ook kennen: Hij gebruikt een metafoor dat is: Hij gebruikt een vergelijkend beeld.

Een voorbeeld wat een metafoor is: Toen ik hier naar Vlaanderen kwam, las ik in een verslag: ‘De bisschop van Gent en zijn priesterraad stonden de kat uit de boom kijken.’ In mijn verbeelding zag ik de bisschop en zijn priesterraad in de tuin van het bisschoppelijk paleis rondom een boom staan en naar een kat kijken. Dat is natuurlijk onzin. Ieder Nederlandstalige weet wat met deze metafoor, met dit beeld is bedoeld: De bisschop en zijn priesterraad willen nog even afwachten.

Deze redetechniek was ook bij de Joden bekend. Wij hoorden een voorbeeld in de 1ste lezing van vandaag. De wijsheid bouwt een huis en nodigt allen tot een gastmaal. Bedoeld is dat de wijsheid uitnodigend en vrij is en dat ze toegankelijk is voor iedereen.

Zo is ook het evangelie van vandaag bedoeld: Jezus is het vlees geworden Woord van God. En een relatie met God heb je als mens evenveel nodig als voedsel, als brood en vlees.

Daarom kan Jezus zeggen: Je hebt mij zo nodig als dagelijks voedsel. En Ik geef je dit voedsel. Bedoeld is het Woord van God.

En: Wie dit brood eet, dus: Wie dagelijks naar het Woord van God luistert, zal in eeuwigheid leven.

 1. Eucharistie

Exegeten zijn vandaag ervan overtuigd dat dit evangelie veel later sacramenteel werd begrepen.

Het brood werd geïdentificeerd met de hostie in de mis.

Maar als je het evangelie in de oorspronkelijke zin verstaat, kan het ons vandaag helpen. Wij worden vandaag door woorden overspoeld zoals een tsunami. De media en vooral ook de sociale media produceren zoveel woorden dan ooit tevoren.

Welk van deze woorden die dagelijks in ons oor klinken, is eigenlijk werkelijk dagelijks voedsel? Welke woorden zijn werkelijk belangrijk?

 

Maria Tenhemelopneming

 

OLV van de Altijddurende Bijstand

Deze preek was een soort test. Ik heb de preek voorbereid maar niet opgeschreven. Het is een vrije toespraak. En ik heb geprobeerd de preek op te nemen. Ik spreek aan het feest Maria Tenhemelopneming over de vraag wat Maria voor ons vandaag voor een betekenis kan hebben. Wie wil kan hier naar de preek luisteren:

 

Sta op en eet!

Afbeeldingsresultaat voor elia onder de bremstruik

Preek 19de zondag door het jaar B

 1. Burn-out

Op de website van de Christelijke Mutualiteit vind je de volgende definitie van “Burn-out”:

Burn-out is geen ziekte, maar een syndroom.

Het kenmerkt zich door zowel lichamelijke, psychische als sociale klachten die gepaard gaan met een verminderd gevoel van eigenwaarde op het werk.

Burn-out is het gevolg van een langdurige overbelasting.

Het gaat vooral over een tekort aan energie. Je voelt je niet in staat nog iets te doen en zeker niet als dit werkgerelateerd is.

Burn-out is een heel modern verschijnsel. Maar als je de definitie op de website van de Christelijke Mutualiteit en de eerste lezing van vandaag met elkaar vergelijkt, zie je dat dit verschijnsel niet zo modern is. Alleen het woord “Burn-out” is nieuw. De profeet Elia doorloopt in de lezing van vandaag een periode van burn-out.

Hij is vermoeid, ja slap. Zijn gevoel van eigenwaarde is zo sterk verminderd dat hij geen zin meer ziet om nog verder te leven: Hij wilde sterven en zei: `Het wordt mij teveel, Heer; laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn voorvaders.’

Door zijn vlucht heeft hij zichzelf uit het sociale leven en daarmee ook van zijn vrienden teruggetrokken. Hij is alleen wat zeker bij een burn-out niet genezend is.

Dus, de definitie van de CM past perfect bij de lezing van vandaag.

 1. Hulp is dichtbij

Maar hulp is dichtbij: God stuurt een engel om hem te helpen.

Ik ben vooral onder de indruk wat de engel niet doet. Ja, je hoort het juist:…wat de engel niet doet. En wat doet de engel niet?

Hij begint geen therapiegesprek met Elia. Het eerste contact met de engel is nog niet eens een woord maar een aanraking: Maar opeens stootte een engel hem aan… en dan volgt maar één korte zin: `Sta op en eet.’ Bij de tweede poging van de engel volgt alleen maar enkele woorden meer: `Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.’

Wie geen energie meer heeft, moet iets eten om opnieuw energie te tanken. Dan pas kan je verder.

Maar het aanraken van de engel is even belangrijk. Elia is zo opgesloten in zijn eigen donkere wereld dat hij de werkelijkheid niet meer waarneemt. Een aanraking daarentegen kan je niet negeren. Aanrakingen zijn veel dieper in onze waarneming gegrondvest dan woorden. Als je ziet hoe een moeder met haar baby omgaat, daar kan je dat heel mooi zien.

 1. Godsontmoeting

Ik weet niet hoe therapeuten of psychologen vandaag een burn-out-syndroom behandelen. Maar één ding weet ik: Energie tanken, eten en slapen en zich bewegen door te sporten, behoren zeker erbij.

Toch de spirituele weg van Elia gaat een andere weg. Hij heeft de energie nodig om een reis te maken, een spirituele reis.

Wat heeft de definitie van de CM gezegd: Burn-out is werkgerelateerd! Dus, het werk van Elia is dat hij een profeet is. En hij versloeg de 400 baalpriesters door de machtige god Jahwe. Toch juist deze machtige God kon niet verhinderen dat koningin Izebel toch sterker was en dat hij moest vluchten. Dat is de reden voor de burn-out van Elia. Hij denkt: “Waar ben je nu, machtige Jahwe, om mij te helpen? Waarom bestraft je mij nu?”

Maar wat Elia als een straf ziet, is voor God een bijzonder manier om hem te helpen. God zorgt voor een nieuwe manier van Godsontmoeting. Hij toont aan Elia: De machtige strijdbare God die ik aan jou heb laten zien, is maar één aspect van mij. Ik ben nog meer. Ik ben vooral een God die zacht is en die mensen in het diepste van hun hart aanraken kan. Ik ben Jahwe, de God die altijd bij jou is wat er ook gebeurt.

En het is deze zachte God die de ziel van Elia aanraakt die hem van zijn burn-out bevrijdt.

Het verhaal van deze godsontmoeting is één van de mooiste verhalen in de hele Bijbel. Daarom wil ik hier daarmee sluiten:

8 Elia​ stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de ​Horeb​ kwam, de berg van God. 9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia​ antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw ​verbond​ met hen naast zich neergelegd, uw ​altaren​ verwoest en uw ​profeten​ gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen ​Elia​ dat hoorde, sloeg hij zijn ​mantel​ voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’

 

Wie tot mij komt, heeft het leven in eeuwigheid

 

Brotlandschaft Sieger Köder

Preek 05 augustus 2018, 18de zondag door het jaar B

 1. Verwachtingen

Ik herinner mij nog de verkiezing in de VS toen Barak Obama tot de eerste zwarte president werd gekozen. Al maanden op voorhand werden de verwachtingen van deze mens hoger en hoger.

Ik dacht toen: “De mensen in de VS willen geen politicus maar ze kiezen een Messias. Zo hoog waren de verwachtingen. En dat is gevaarlijk. Geen mens kan aan zo grote verwachtingen voldoen.

Dat is precies het probleem van Jezus in het evangelie van vandaag. Jezus heeft één dag voorheen de broodvermenigvuldiging gedaan. Alle mensen waren onder de indruk. En hier zijn de mensen alweer. Jezus kan zich niet verstoppen. De mensen vinden hem en verwachten nog meer wonderen. En Jezus weet dat. Daarom zei hij: `Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten.

De mensen zien het broodwonder niet als een profetisch teken maar zij zien alleen dat hier iemand gratis eten uitdeelt. Jezus weet naar welk gevaarlijk pad zo´n verwachting kan leiden. Zodra de politieke “Messias” geen gratis voedsel meer geeft, worden de mensen boos. De gekozen Messias voldoet niet aan hun verwachtingen. Dat kan tot onrust en geweld leiden.

Er zijn in onze geschiedenis talloze voorbeelden hiervan. Het laatste voorbeeld is dat van de zogenoemde Arabische lente.

 1. Het echte brood uit de hemel

Jezus weet: Zo´n verwachting van de mensen is zo krachtig dat je er iets moet tegenover zetten wat een vergelijkbare kracht heeft. En zo herinnert Jezus de mensen aan Mozes in de woestijn. Wij hebben dit verhaal in de eerste lezing gehoord. De Israëlieten in de woestijn wilden ook iets te eten en ze kregen het ook omdat God op hun morren reageert.

Maar veel belangrijker dan eten te krijgen was dat Mozes op de berg een godsontmoeting had. Het manna was alleen een teken dat Mozes ook met God had gesproken. Tenslotte geloofden de Israëlieten dat God Mozes had gezonden.

Daarover gaat het: Jezus is nu degene die God heeft gezonden. Wat volgt is een beetje mystiek en geheimvol. Dat is de manier hoe de evangelist Johannes zijn evangelie schrijft.

Jezus is niet alleen de nieuwe Mozes, de van God gezondene profeet. Hij is ook tegelijk het nieuwe manna, het brood voor het eeuwig leven, het echte brood. En zo kan Jezus zeggen: “Ik ben het brood om van te leven. Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer”.

Natuurlijk denkt de evangelist aan de luisteraars van het evangelie in zijn parochies. Het heilige brood, de hosties die in de eucharistievieringen worden gegeten. Dit brood is het echte brood waarover Jezus sprak.

 1. Verwachtingen vandaag

Wat zijn eigenlijk de verwachtingen van mensen vandaag?

Natuurlijk zijn er ook in België 2018 nog mensen die hongeren en arm zijn. Maar in het algemeen is in het land dat de frieten heeft uitgevonden geen tekort aan eten.

Verwachtingen van mensen kom ik vandaag vooral in gesprekken met ouders tegen die hun kind willen laten dopen. Zij zoeken vooral veiligheid en bescherming. Natuurlijk kan ik niet in de toekomst van de dopelingen kijken. Er kunnen altijd kwade dingen of ongevallen gebeuren maar daarvoor kan je beter een verzekering afsluiten.

Maar één ding kan ik garanderen: Als je in Jezus gelooft zullen ook nog kwade dingen in je leven gebeuren maar het kwade heeft geen kracht meer. Daarom zegt de priester bij de zalving tijdens het doopsel:

Moge God voor jou zijn:

Zalf die je wonden geneest, heling van de pijn die de mensen je zullen aandoen, zachte streling na harde slagen die het leven niemand onthoudt.

In het evangelie van vandaag zegt Jezus het met deze woorden: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt heeft het leven in eeuwigheid, wat er ook gebeurt. Amen.